پاورپوینت جدید اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمایشگاهی - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمایشگاهی - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمایشگاهی - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمایشگاهی

پاورپوینت جدید اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمایشگاهی

پاورپوینت جدید اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمایشگاهی

پاورپوینت جدید اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمایشگاهی

پاورپوینت جدید اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمایشگاهی

پاورپوینت جدید اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمایشگاهی

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

ملاحظات مديريت ضايعات:
براي هر دسته ازضايعات موارد زير مطرح مي شود:
خصوصيات نمونه ها
جداسازي ،طبقه بندي
انباشت درمحل توليد
دفع
انباريا ذخيره
حمل وانتقال
انهدام
به حداقل رساندن ضايعات

بررسي ضايعات:به منظور اجتناب از حوادث غيرقابل پيش بيني انجام مي شود.امنيت وسلامت كاركنان بايددراولويت باشد وازطريق حفظ نكات ايمني،استفاده از دستكش وماسك وآموزش كاركنان امكان پذير خواهدبود.
جداسازي : جداكردن ضايعات پرخطر وبي خطر بسيار حائز اهميت مي باشد.مواد بدون خطر قابل بازيافت هستندومواد برنده بايد در بسته هاي مقاوم به ضربه انباشت شوند.
انباشت درمحل توليد: ازنظراقتصادي كاهش تعداددفع ضايعات به صرفه مي باشد اما خطر انباشت نبايدفراموش شود مثل مواد راديواكتيو

ضايعات شيميائي:
داراي چهارويژگي:قابليت احتراق ،فرسايندگي،رآكتيووسمي.

قابليت احتراق : مايع : دماي افروزش كمتراز60درجه مثل حلالهاي آلي.
غيرمايع: احتراق ازطريق اصطكاك،جذب رطوبت وتغييرات شيميائي .
گازها مثل بوتان واكسيدكننده ها مانند نيتراتها.
قابليت فرسايش:مايعات اين گروه توان فرسايش آهن رادارند مانند اسيدسولفوريك

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمایشگاهی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمایشگاهی از لینک زیر استفاده کنید:


دسته:

پاورپوینت جدید اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمایشگاهی - 31 اسلاید

خرید آنلاین